The aim of this project, “People make a school”, was gradually and peacefully make the school environment more friendly to all and improve the overall image of the school. But we wanted to handle particular view of young people, their idea of ​​a modern school, their needs, identify their priorities. As a logical procedure involving pupils was primarily pupil negotiations with school parliament. It generally consists of active students. The aim was to give students conceived this project as their own project. Teaching staff helped only by consultation or assistance (material, financial, organizational) in the implementation of measures arising from the project.

The project was notionally divided into two parts: the first part was devoted to matters within-school and the second one dealt view of the school from the outside.

Read more

czech_flag_png

Cílem tohoto projektu “Lidé dělají školu” bylo postupně a nenásilnou formou udělat prostředí školy přívětivější pro všechny a zlepšit celkový obraz školy na veřejnosti. Chtěli jsme zpracovat především pohled mladých lidí, jejich představu o moderní škole. Jako logický postup zapojení žáků bylo v první řadě jednání s žákovským parlamentem. Ten je tvořen zpravidla aktivními žáky. Snahou bylo, aby žáci tento projekt pojali jako svůj vlastní projekt. Ze strany pedagogických pracovníků šlo potom již pouze o konzultace, popřípadě pomoc (materiální, finanční, organizační) při realizaci opatření vyplývajících z projektu. Projekt byl pomyslně rozdělen na dvě části. První část se věnovala vnitroškolním záležitostem. Druhá potom řešila pohled na školu zvenku.

Leave a Reply