Active involvement of the students in the process of preparing the teaching schedule for the upcoming school year. In the course of the initiative joint consultations with tutors and independent teamwork of students were alternately used.

Pupils independently collected information needed to plan the schedule of practical training. Grouping of experience from previous years allows to better target instruction and to take advantage of tasks and case studies, which are for students understandable and useful.

Read more

czech_flag_png

Aktivní zapojení žáků do procesu přípravy harmonogramu výuky pro následující školní rok. V aktivitě bylo střídavě využito společných konzultací s lektory a samostatná týmová práce žáků. Žáci samostatně sesbírali informace potřebné k naplánování rozvrhu praktické výuky. Seskupení zkušeností z předchozích let umožnilo lépe zacílit průběh výuky a využít úkolů a případových studií, které jsou pro žáky srozumitelné a přínosné.

Leave a Reply